Równość w miejscu pracy


Koniec przestarzałych wzorców nierówności w miejscu pracy.

27% respondentów LGBT stwierdziło, że ich koledzy z pracy nazywali ich bolesnymi nazwiskami, 15% było grożonych słownie, a 7% było grożonych fizycznie. W rezultacie jedna na dziesięć osób była nieobecna w pracy (Irish Survey).

SOURCE: Mayock et al, 2009 by GLEN

Równość w miejscu pracy jest kluczowym priorytetem dla około 130 000 lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w Irlandii. Obowiązują zabezpieczenia prawne, które chronią pracowników LGBT, w tym ustawa o nieuczciwych zwolnieniach (tzw. Unfair Dismissals Act), ustawa o równouprawnieniu w zatrudnieniu (Employment Equality Acts) oraz ustawa o partnerstwie cywilnym (Civil Partnership Act). W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił ogromny postęp społeczno-legislacyjny dla osób LGBT w Irlandii. Mimo, że postępy były wolniejsze dla osób transpłciowych, orzeczenia Europejskiego Trybunału rozszerzyły zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w ustawie o równości zatrudnienia, tak aby objęły także osoby transseksualne.

Coraz więcej organizacji w Irlandii podejmuje kroki w celu dostosowania się do dość niedawnych międzynarodowych praw człowieka, określając zasady, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie zdrowego i harmonijnego środowiska pracy, co przekłada się na wyższe wskaźniki integracji, wydajności i produktywności.

Równość płci jest ‘wygraną-wygraną’, można ją harmonijnie połączyć z duchem dialogu. Im więcej równych płciom firm, tym lepiej dla swoich pracowników. Przeczytaj nasz artykuł na temat dyskryminacji ze względu na płeć.

W Coleman Legal Partners angażujemy się w różnego rodzaju bycie i życie, a zatem bylibyśmy zobowiązani wspierać każdego, kto jest trwale urażany przez kolegę, menedżera, a nawet klienta w miejscu pracy.

Wzywamy wszystkich pracodawców do przyjęcia polityki zerowej tolerancji wobec przemocy i dyskryminacji oraz do egzekwowania procedur, które odpowiednio chronią pracowników, zgodnie z nieodłącznym prawem do korzystania z godności ludzkiej.


Ustawa o równości zatrudnienia z 1998 r.

Ustawa o równości w zatrudnieniu z 1998 r. wyraźnie zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną (ochrona w ramach ustawy o zatrudnieniu) i zgodnie z drugą zasadą doktryny Yogyakarta:

“Każdy ma prawo do korzystania z wszystkich praw człowieka bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Każdy ma prawo do równości wobec prawa i równej ochrony prawnej.”

Często lekceważy się takie nadużycia w miejscu pracy i powstrzymuje się od podejmowania działań ze względu na wiele różnych czynników, takich jak, finansowe powiklania, lub zbyt lubienie bieżącej pracy.

Jakie rodzaje przemocy mogą się zdarzyć w miejscu pracy w związku z równością / dyskryminacją pracowników?

Poniżej przedstawiamy niektóre scenariusze, w których może się pojawić nadużycie:

 • werbalne nadużycie
 • bycie “opuszczonym” ze zdarzeń roboczych
 • nadużycie fizyczne
 • izolacja

Jednak samo istnienie ustawowej ochrony nie wyeliminuje dyskryminacji i nierówności w miejscu pracy. Spojrzenie na statystyki z Wielkiej Brytanii i Irlandii jest ilustracją bieżących problemów:

7,9% osób w miejscu pracy zgłasza, że doświadczyło zastraszania w ciągu ostatnich 6 miesięcy – odpowiednik 159 000 osób.

Do sektorów o najwyższym wskaźniku zastraszania należą: edukacja, administracja publiczna, opieka zdrowotna i socjalna oraz transport i łączność, o wskaźnikach występowania między 12 a 14%.

Ogólnie rzecz biorąc, stopa w sektorze publicznym jest wyższa niż w sektorze prywatnym. Jeden na ośmiu (13%) lesbijek, gejów i pracowników bi nie czułaby się pewnie zgłaszając homofobiczne zastraszanie w miejscu pracy.

Jedna czwarta (26%) lesbijek, gejów i pracowników bi nie jest calkowicie otwarta na kolegów na temat swojej orientacji seksualnej.


Irlandzka Komisja Praw Człowieka i Komisja Równouprawnienia wymienia następujące informacje dotyczące dyskryminacji w Irlandii dla pracowników

Jakie kategorie osób są objęte ustawą o dyskryminacji w odniesieniu do usług? ?

Ustawą, która dotyczy dyskryminacji w odniesieniu do towarów i usług, są ustawy o równym statusie 2000-2015 (Equal Status Acts 2000-2015). ESA zakazuje dyskryminacji z dziewięciu szczególnych przyczyn.

Masz prawo do równego traktowania w związku ze świadczeniem towarów i usług:

 • Jeśli jesteś kobietą, mężczyzną lub osobą transpłciową
 • Niezależnie od tego, czy jesteś osobą samotną, żonatą, w seperacji, rozwiedzioną, owdowiałą lub w związku partnerskim
 • Jeśli jesteś:
 • w ciąży
 • rodzicem lub osoba odpowiedzialna za dziecko w wieku poniżej 18 lat
 • jeśli jesteś głównym opiekunem lub rodzicem osoby niepełnosprawnej, która potrzebuje stałej opieki
 • Niezależnie od tego, czy jesteś gejem, lesbijką, osobą biseksualną czy heteroseksualną
 • Bez względu na to, jakie są twoje przekonania religijne, lub jeśli nie masz żadnych przekonań religijnych
 • Bez względu na wiek, tak długo, jak masz ukończone 18 lat, lub mniej niż 18 lat jeśli masz prawo jazdy i szukasz ubezpieczenia samochodu.
 • Bez względu na rasę, do której należysz, kolor skóry, narodowość lub pochodzenie etniczne
 • Jeśli jesteś członkiem społeczności Traveller
 • Jeśli jesteś niepełnosprawny

Ponadto dyskryminacja w zakresie zakwaterowania i związanych z tym usług i udogodnień jest niezgodna z prawem na podstawie, ze otrzymujesz doplaty do mieszkania, pomoc mieszkaniową lub jakąkolwiek płatność w ramach Ustawy o Opiece Społecznej.


The Dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia  Employment Equality Directive (2000/78/EC) zakazała dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na orientację seksualną w Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest zapewnienie mniejszościom seksualnym równego traktowania w miejscu pracy. Zarówno bezpośrednia dyskryminacja (odmienne traktowanie w oparciu o szczególne cechy charakterystyczne), jak i pośrednia dyskryminacja (jakikolwiek przepis, kryterium lub praktyka, która stawia wymienione kategorie w niekorzystnej sytuacji) zostały objęte dyrektywą – prześladowanie również uznano za dyskryminację. Wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej już transponowało tę dyrektywę. Należy wspomnieć, że dyrektywa dotyczy osób homoseksualnych, lesbijek i osób biseksualnych, ale nie osób transpłciowych i interseksualnych.

Dyrektywa w sprawie zatrudnienia i zabezpieczenia  Employment and Social Security Directive (2006/54/EC) ma na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, w tym przeciwko osobom trans, w odniesieniu do zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego, w tym dostępu do zatrudnienia, szkoleń, wynagrodzenia i warunków pracy oraz wolności przyłączenia się do związków zawodowych i organizacji zawodowych.